Overige informatie


Onze school
Continurooster
 
 
 

 

Over onze school 


Wie zijn wij 
De OpStap is een school voor eerste opvang van asielzoekerkinderen en anderstaligen in de gemeente Hardenberg. De kinderen die onze school bezoeken zijn kinderen van ouders die gevlucht zijn uit hun eigen land en instromen via het COA, maar ook kinderen van arbeidsmigranten en nieuwkomers vooral afkomstig uit Midden en Oost Europese landen.

Onze school wordt dus bezocht door kinderen van diverse nationaliteiten. Op een doorsnee schooldag ontmoeten kinderen van meer dan 20 nationaliteiten elkaar.

Wij vinden dat de kinderen die onze school bezoeken leerrecht hebben, ongeacht hun status. Daarvoor willen we een veilige en gestructureerde omgeving creëren, waarin we het welbevinden van onze leerlingen zo goed mogelijk in de gaten houden. 
Wij laten dit zien door de inrichting en aankleding van onze school en door het gebruik van actuele onderwijsleermiddelen.


Waar staan wij voor
Wij willen de kinderen die onze school bezoeken laten opbloeien, tot mensen die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Daarvoor is kennis van het Nederlands nodig. Daarom leggen we het accent op de basisvaardigheden: mondeling Nederlands (taalvaardigheid), lezen, rekenen en schrijven. We zijn ervan overtuigd dat deze vaardigheden onze kinderen helpen om een plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast willen wij bereiken dat de kinderen op onze school zich gewaardeerd voelen en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

We willen onze kinderen begeleiden naar een bij hen passende vorm van regulier basis- of voortgezet onderwijs. We werken daarom met ontwikkelingsprofielen voor onze leerlingen. Op basis van de instroomgegevens welke we opnemen in een plaatsingsdocument en aanvullende toetsen die wij afnemen schatten we de kansen voor onze kinderen op een realistische wijze in. We leggen daarbij de lat zo hoog mogelijk, met als uitgangspunt dat de kinderen leren dankzij ons, in plaats van ondanks ons.


Hoe zorgen wij ervoor dat we onze doelen bereiken
Kinderen gedijen in een klimaat waarin zij zich veilig voelen. Het klimaat op onze school is een klimaat waarin het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de kinderen groeit. Wij richten ons er in de eerste plaats op dat alle leerlingen zich veilig voelen, dat ze sociaal redzaam worden in de groep en dat ze binnen de groep zelfstandig kunnen functioneren. Door het werken met een viertal basisgroepen kunnen wij vormgeven aan een klimaat waarbinnen kinderen zich veilig voelen. Bijkomend voordeel van de door ons gevormde niveaugroepen is, dat we in staat zijn om flexibele opvang te realiseren voor de instroom.

Onze lessen in de basisvaardigheden zijn altijd duidelijk gepland en opgebouwd op basis van het direct activerende instructiemodel. Gezien de verschillen tussen de kinderen werken wij met meerdere instructiegroepen. Wij delen deze groepen in op basis van de toetsen die wij afnemen. Op deze wijze bieden wij maatwerk en kunnen we de kinderen bieden wat beschreven staat in hun ontwikkelingsperspectief.

We gebruiken op onze school de lestijd optimaal en laten geen tijd verloren gaan.

Om de effectieve leertijd te vergroten kunnen de kinderen op onze school gericht huiswerk meekrijgen. Ook lenen we leermaterialen en leesboekjes uit.


Hoe zorgen we ervoor dat we de goede dingen doen 
Wij vinden dat er op onze school sprake is van een professionele schoolcultuur. De leraren op school voelen zich opgenomen in een goed functionerend team, collega’s voelen zich verantwoordelijk voor de school, houden zich aan gezamenlijk gemaakte afspraken en durven elkaar aan te spreken.

Waar nodig maken wij gebruik van een didactiek die toegesneden is op de instroom. Een goed voorbeeld daarvan is: Zien is Snappen. We merken ook dat toepassing van deze didactiek leidt tot betere resultaten.

Leraren op onze school spreken niet over elkaar maar met elkaar. Doordat wij op deze wijze samenwerken lukt het om voor de kinderen op school de goede dingen te doen.


Activiteiten die bijzondere aandacht krijgen
Wij leren de kinderen op onze school om trots te zijn op datgene wat ze leren. Om die reden vieren wij dat kinderen geleerd hebben om te fietsen en te zwemmen. Voor nieuwkomers vaardigheden die maken dat ze zich kunnen redden. Doorstroom naar een passende vorm van onderwijs is voor ons ook een moment van viering.

Daarnaast organiseren wij op school speciale projecten: een paar voorbeelden zijn het voorleesontbijt en het project Zuidenveld en het project Waterschap. Onderdeel van de laatste twee projecten is een excursie, voor ons een middel om de leefwereld van onze kinderen uit te breiden.

Kerstfeest wordt op onze school op een wat andere wijze dan op de meeste scholen gebruikelijk is gevierd. Wij noemen dit het feest van de vrede.
 

Inzet van onze expertise 
Wij hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd en kunnen behouden doordat wij de kans hebben gekregen om te werken met een relatief vast team van medewerkers. Bij doorstroming kunnen wij adviseren en bemiddelen.
 

Het kan nog beter 
Wij hebben als school veel bereikt de afgelopen jaren. Wij zijn er bijvoorbeeld behoorlijk trots op dat de onderwijsinspectie ons een basisarrangement heeft toegekend.

Ook zijn we er trots op dat de kinderen die instromen op onze school binnen korte tijd in het Nederlands met elkaar kunnen communiceren.

Om een beeld te krijgen van datgene wat beter kan hebben we op een rij gezet wat er moet gaan gebeuren wat ons betreft.  Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst, het laatste inspectierapport, eigen waarneming en actuele ontwikkelingen.

Het stimuleren van de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen is voor ons een onderwerp mede vanwege het oordeel van de inspectie op dit aspect. Voor de komende periode gaan we een manier van werken opzetten die maakt dat kinderen als ze uitstromen naar een andere basisschool voor een deel hun eigen werk kunnen plannen en gedurende een bepaalde periode onafhankelijk van hun meester of juf kunnen werken.

Wij willen voor onze kinderen onderwijs op maat verzorgen. Bepalen van de beginsituatie van onze leerlingen is hiervoor het startmoment. Op basis van de vastgestelde beginsituatie programmeren wij het onderwijs voor onze leerlingen. We gaan deze werkwijze de komende periode optimaliseren door voor ieder kind een ontwikkelperspectief vast te stellen.

Wij willen voor onze kinderen zorgen voor meer uitdaging door op enkele middagen te gaan werken met circuits. Kinderen kunnen dan deels eigen keuzes maken. Wij willen ervoor zorgen dat het aanbod binnen de circuits verrijkend is voor de kinderen.

De kinderen die instromen op onze school beschikken over zeer diverse nationaliteiten. Burgerschap betekent voor ons vooral dat de kinderen die onze school bezoeken leren met elkaar samen te leven en dat ze leren dat er in Nederland gebruiken en rituelen bestaan die ze vanuit het land van herkomst niet kennen.

Bekwaam personeel is de basis voor goed onderwijs. De komende periode gaan wij het leren van en met elkaar optimaliseren door jaarlijks een viertal intervisiebijeenkomsten te plannen. Iedere leraar maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan en voert cyclisch functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur.

Zorgen voor constante kwaliteit houdt in dat er sprake is van toezien op gemaakte afspraken en vastgelegde werkwijzen. Voor de komende periode houdt dat voor ons in dat we methodegebruik structureel evalueren. Daarnaast verwachten we dat klassenbezoek door de directeur ons scherp houdt op gemaakte afspraken.

Randvoorwaarde voor ons is dat er voor de kinderen na schooltijd activiteiten worden aangeboden die een verrijking betekenen. Het komende schooljaar willen we onderzoeken wat de mogelijkheden voor onze school zijn. Aan het eind van het schooljaar is voor ons duidelijk wat we kunnen vormgeven.